Algemene Voorwaarden en Vervoersvoorwaarden voor FlixBus Huren

Datum: 01.12.2020

 1. Sluiting van overeenkomst

  1. De reservering door de boeker (hierna: klant) vindt plaats voor de klant zelf en alle in de boeking inbegrepen reisdeelnemers. De klant staat in voor zowel zijn eigen verplichtingen als die van de overige reisdeelnemers.
  2. De reservering moet worden gemaakt door een meerderjarige en ten minste één meerderjarige moet als begeleider tijdens de reis in de bus aanwezig zijn.
  3. De contractant voor alle reizen geboekt tot en met 29 februari 2020 is FlixBus DACH GmbH, Karl-Liebknecht-Str. 33, 10178 Berlijn; en voor alle reizen geboekt vanaf 1 maart 2020 FlixCharter GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München (hierna: FlixBus).
  4. De overeenkomst kan op verschillende wijze worden gesloten door gebruik te maken van een van de volgende keuzemogelijkheden:
   1. “Offerte per mail ontvangen”:

    Wanneer de klant voor de keuzemogelijkheid “Offerte per e-mail ontvangen” kiest, ontvangt de klant onverwijld een bindende offerte van FlixBus. De klant kan deze offerte tot zeven dagen na ontvangst accepteren. De offerte kan worden geaccepteerd met behulp van de reserveringslink op de website of middels een uitdrukkelijke schriftelijke akkoordverklaring.

   2. “Reis reserveren”:

    Wanneer de klant voor de keuzemogelijkheid “Reis reserveren” kiest, vindt de sluiting van de overeenkomst tussen FlixBus en de klant zodanig plaats dat de klant door gebruik te maken van het reserveringsveld “Reis reserveren” een verwachte akkoordverklaring afgeeft om een vervoersovereenkomst te sluiten die kan worden opgeschort tot 14. dagen voor het geplande begin van de reis. De klant dient de overeengekomen vervoerprijs vanaf de 14e. dag voor het geplande vertrek volledig te voldoen. Het recht op annulering overeenkomstig alinea 4.1 blijft onverlet.

   3. “Reis boeken”:

    Wanneer de klant kiest voor een reis waarbij de tijdspanne tussen het tijdstip van boeken en het geplande tijdstip van vertrek minder dan 14 dagen bedraagt, kan de klant direct een juridische bindende boeking tegen de genoemde prijs doen.

   4. Andere soorten offertes:

    In bepaalde gevallen (bijv. een groot aantal personen, een grote afstand, verbinding tussen meerdere landen of wanneer er tussen het tijdstip van boeken en het geplande tijdstip van vertrek slechts enkele dagen liggen – geregeld tussen 2 en 4 dagen) is het niet mogelijk om de klant onmiddellijk een definitieve prijs mede te delen. In deze gevallen ontvangt de klant een prijsmarge of helemaal geen prijsindicatie. In deze gevallen kan de klant alleen de in 1.4.1. genoemde reserveringsoptie kiezen.

  5. De overeenkomst heeft betrekking op de succesvolle vervoersdienst van de vertreklocatie tot de aankomstlocatie zoals die door de klant is vastgelegd. Daarbij kan niet worden geëist dat het vervoer van het genoemde aantal personen gezamenlijk in één bus plaatsvindt. De vervoersdienst wordt uitsluitend volgens de organisatorische procedures van FlixBus uitgevoerd. Het splitsen van groepen passagiers (bijv. de verdeling van groepen over twee bussen) wordt ook als contractuele vervoersdienst beschouwd.
 2. Betaling van de reissom; samenstelling van de prijs

  1. De betalingstermijn van de reissom is te vinden in de offerte. De klant wordt vijf dagen voor de geplande afschrijving van de reissom schriftelijk op de hoogte gebracht.
  2. Indien de klant de reissom niet op tijd betaalt, behoudt FlixBus zich het recht voor om aanmaningskosten in rekening te brengen. Verder behoudt FlixBus zich het recht voor om de vervoersovereenkomst op te zeggen.
  3. De betalingsdienstaanbieder is Adyen N.V. German Branch, Hackescher Markt 4, gebouw 44, 10178 Berlijn, Duitsland (hierna: Adyen).
  4. De reservering van de reis kan via de volgende betalingsmiddelen plaatsvinden:
   1. Creditcardbetaling
   2. Automatische incasso
   3. Per factuur naar het opgegeven factuuradres.
  5. Speciale voorwaarden bij betaling met automatische incasso en creditcard:
   1. Aankoop per automatische afschrijving; incassomachtiging; verwerkingskosten bij terugboekingen
    1. Voor betaling via automatische incasso is voor een eenduidige koppeling de vermelding van voor- en achternaam van de klant nodig. Bij aankoop via automatische afschrijving dient het te betalen bedrag op de aangegeven datum door onze externe partner Adyen geïncasseerd te kunnen worden van het tijdens het bestelproces vermelde rekeningnummer bij de respectieve kredietinstelling (de betaalrekening). Hiermee verleent de klant Adyen een machtiging tot automatische afschrijving van uitstaande betalingen en draagt de klant diens financiële instelling meteen op om de automatische incasso uit te voeren. Let op: Binnen acht weken na de afschrijvingsdatum kan de klant de terugbetaling van het afgeschreven bedrag verlangen. Daarbij gelden de met de financiële instelling overeengekomen voorwaarden. Houd er rekening mee dat de uitstaande vordering ook bij een terugboeking nog blijft bestaan. De aankondiging vooraf van de automatische incasso krijgt de klant minimaal één dag voor de vervaldatum per e-mail toegezonden op het tijdens de boeking aangegeven e-mailadres. Als het saldo op de betaalrekening ontoereikend is, is de kredietinstelling die de rekening beheert niet verplicht de incasso uit te voeren.
    2. Met het opgeven van zijn betaalrekeningnummer bevestigt de klant dat hij recht heeft op machtiging via de betreffende betaalrekening en ervoor zal zorgen dat het vereiste saldo beschikbaar is. Terugboekingen brengen voor FlixBus en voor Adyen veel werk en hoge kosten met zich mee. In het geval van een terugboeking (indien er niet voldoende saldo op de betaalrekening staat, indien de rekening is opgeheven of vanwege onrechtmatig verzet van de rekeninghouder) machtigt de klant Adyen om de automatische incasso voor de uitstaande betalingsverplichting nogmaals in te dienen. In dat geval is de klant verplicht om de door de terugboeking daadwerkelijk ontstane kosten bij de bank te betalen. De klant krijgt de mogelijkheid om te bewijzen dat door de terugboeking lagere of helemaal geen kosten zijn ontstaan. Met het oog op de inspanning en kosten voor automatische terugboekingen en ter vermijding van verwerkingskosten raadt FlixBus in het geval van een herroeping of een ontbinding van de koopovereenkomst, een retour of een klacht, aan om geen bezwaar te maken tegen de automatische incasso. In dergelijke gevallen vindt na afstemming met FlixBus de terugbetaling plaats door een overboeking van het overeenkomstige bedrag of door middel van een tegoed. De vordering tot vergoeding van voortgaande schade wegens te late betaling blijft voorbehouden.
   2. Aankoop via creditcard
    1. Bij een creditcardbetaling wordt de rekening van de klant bij de afronding van de boeking op de aangegeven vervaldatum gedebiteerd. Autorisatie en afschrijving worden uitgevoerd door Adyen. Door betaling per creditcard draagt de klant al bij de boeking de door hem gebruikte kredietinstelling op om in het geval van een terugboeking op verzoek de klantnaam en het volledige adres aan FlixBus of een van zijn partners mee te delen, zodat FlixBus zijn vorderingen ten opzichte van de klant kan innen.
    2. De in het geval van een terugboeking bij creditcardbetaling daadwerkelijk ontstane bankkosten zijn voor rekening van de klant. Daarnaast komen er eventueel nog annuleringskosten of omboekingskosten bij (vgl. 4.2.). De klant wordt in de gelegenheid gesteld om te bewijzen dat bij de terugboeking minder of geen kosten zijn ontstaan. Verder behoudt FlixBus zich het recht voor om toekomstige boekingen van de klant te weigeren als een terugboeking tot openstaande vorderingen leidt.
    3. Na een vruchteloze maning door FlixBus kunnen de vorderingen voor verdere verwerking aan een externe dienstverlener worden overhandigd. FlixBus kan hiervoor alle noodzakelijke persoonsgegevens van de schuldenaar aan deze externe dienstverlener overhandigen.
   3. Compensatie; retentierecht
    1. De klant heeft alleen recht op compensatie wanneer zijn tegenvorderingen op rechtsgeldige wijze zijn ingesteld en onbetwist of erkend zijn. Bovendien heeft de klant uitsluitend een retentierecht indien en voor zover zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust.
    2. Indien de klant nog achterstallige betalingsverplichtingen ten opzichte van FlixBus heeft, dan dienen alle bestaande vorderingen van dezelfde contractuele relatie onmiddellijk te worden betaald.
  6. Alle offertes en de in de offertes vermelde prijzen zijn bedoeld zoals in de offerte aangegeven. Overige kosten die niet in de prijs inbegrepen zijn, worden uitdrukkelijk vermeld in de offerte.
 3. Reisafzeggingen, prijswijzigingen

  1. Wordt de reis na het sluiten van de overeenkomst door overmacht aanzienlijk bemoeilijkt, in gevaar gebracht of belemmerd, dan kan zowel de klant als FlixBus de overeenkomst beëindigen. De juridische gevolgen vloeien voort uit de wet. Indien er sprake is van al gepresteerde diensten dient, met het oog op de afwikkeling, met name naar de contractuele vorderingen van §§ 346 ff. BGB, of naar de wettelijke vorderingen van §§ 812 ff. BGB te worden verwezen.
  2. Door de klant aangebrachte noodzakelijke wijzigingen of afwijkingen van afzonderlijke vervoersdiensten zijn alleen toelaatbaar, zolang deze wijzigingen en afwijkingen niet aanmerkelijk zijn en geen inbreuk maken op de algemene aard van de geboekte reis. De algemene aard van de geboekte reis wordt met name belemmerd, wanneer door de wijziging of afwijking extra organisatorische of financiële lasten voor FlixBus ontstaan. Alinea 4.1 blijft onverlet.
  3. Indien voor dezelfde route en hetzelfde reisdoel twee of meer afzonderlijke reserveringen zijn gedaan (in plaats van een complete reservering), behoudt FlixBus zich het recht voor om deze afzonderlijke reserveringen samen te voegen tot één enkele reservering. Dit kan bijvoorbeeld als doel hebben om niet-gebruikte zitplaatsen of te lange routes vanwege ongunstige busafmetingen te vermijden.
 4. Omboeking en annulering

  1. De klant kan de reis op elk gewenst moment, uiterlijk tot 14 dagen voor het geplande vertrek, kosteloos annuleren. De annulering moet gebeuren via het klantenportaal. Alinea 4.4 blijft onverlet.
  2. Na boeking kan een wijziging van de boeking (omboeking) plaatsvinden. Belangrijke omboekingen die gepaard gaan met een duidelijk reistijdverschil of wijzigingen van de reisroute kunnen met hogere kosten gepaard gaan, die door FlixBus zelf worden vastgelegd. Over eventuele kostenstijgingen wordt de klant door FlixBus op passende wijze tijdig geïnformeerd. De door FlixBus vermelde toeslag moet door de klant binnen de gespecificeerde termijn schriftelijk worden bevestigd, anders zijn de oorspronkelijk overeengekomen boekingsvoorwaarden van toepassing.
  3. Overeenkomsten die rechtstreeks zijn gesloten tussen de klant of een lid van de reisgroep en de buspartner of buschauffeur en niet schriftelijk zijn overeengekomen door FlixBus, maken geen deel uit van de overeenkomst tussen de klant en FlixBus.
  4. In geval van annulering door de klant 13 tot 7 dagen vóór de geplande vertrekdatum brengt FlixBus een vaste vergoeding van 75% van de overeengekomen totale prijs van de reis in rekening. In geval van annulering 6 dagen tot 1 dag vóór de geplande vertrektijd, brengt FlixBus een vaste vergoeding van 90% van de overeengekomen totale reissom in rekening. In het geval van een annulering op de dag van vertrek wordt een schadevergoeding van 100% van de overeengekomen totaalprijs in rekening gebracht. Het staat de klant vrij te bewijzen dat er helemaal geen of minder schade is ontstaan.
 5. Algemene verplichtingen van de klant en diens reisgenoten

  1. Aanwijzingen van chauffeurs en ondersteunend personeel moeten te allen tijde worden opgevolgd.
  2. Chauffeurs en vervoersmedewerkers zijn gemachtigd personen uit te sluiten van vervoer indien deze zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs. Dit geldt tevens voor personen die om andere redenen de veiligheid van andere personen in gevaar brengen of het welzijn van andere medereizigers of de vervoerder dermate negatief beïnvloeden, dat de reis redelijkerwijs niet meer kan worden voortgezet. Indien dit noodzakelijk blijkt, zijn chauffeurs in uitzonderlijke gevallen ook bevoegd om de reis voor de hele reisgroep te annuleren. In deze gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op vervangend vervoer.
  3. Roken (inclusief e-sigaretten) in de bus is niet toegestaan.
  4. In geval van een uitzonderlijk sterke vervuiling van de bus door de klant of diens reisgenoten, behoudt FlixBus zich het recht voor om eventuele kosten of schade bij de klant in rekening te brengen. Datzelfde geldt voor schade aan de bus zelf (interieur en buitenkant). Hierbij is de klant, die tegelijkertijd ook consument is, verplicht om te bewijzen dat de schade niet op die wijze of voor een dergelijk bedrag is ontstaan.
  5. De klant en diens reisgenoten zijn volgens de wet- en regelgeving verplicht om veiligheidsgordels te dragen, voor zover de bus hiermee is uitgerust. De klant informeert de buschauffeur of FlixBus onmiddellijk in geval van ontbrekende of defecte veiligheidsvoorzieningen aan boord van de bus.
  6. Door de klant of diens reisgenoten veroorzaakte extra kosten en vertragingen, in het bijzonder als gevolg van niet geboekte aanvullende diensten, zoals langer oponthoud dan overeengekomen, langere pauzes of verlaat vertrek, komen voor rekening van de klant. Hierbij is de klant, die tegelijkertijd ook consument is, verplicht om te bewijzen dat de schade niet op die wijze of voor een dergelijk bedrag is ontstaan.
 6. Bijzondere verplichtingen van de klant

  1. Meldplicht bij risicoreizen:
   1. De klant is verplicht om FlixBus al tijdens de aanvraag van de offerte over zogenoemde “risicoreizen” te informeren. De klant wordt aangeraden om hiervoor het veld ‘Opmerkingen’ te gebruiken. Risicoreizen zijn met name reizen die binnen de te rijden route een veiligheidsrisico met zich meebrengen, bijvoorbeeld: een reis naar een voetbalwedstrijd of demonstraties, waarbij ook politiebescherming verwacht kan worden.
   2. FlixBus behoudt zich het recht voor zich uit de overeenkomst terug te trekken als er voldoende aanwijzingen zijn om de reis als risicoreis te kwalificeren. Als FlixBus zich terugtrekt, wordt de klant onmiddellijk schriftelijk daarvan op de hoogte gebracht.
   3. Indien de klant niet heeft gemeld dat het om een risicoreis gaat, behoudt FlixBus zich het recht voor om de reis op het moment van aanvang van de reis of tijdens de reis af te breken. De klant kan geen schadevergoedingsclaims ten gevolge van een afgebroken reis tegen FlixBus indienen. Dit geldt niet indien FlixBus opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. FlixBus behoudt zich hierbij het recht voor schadeclaims in te dienen – ongeacht de juridische aard – tegen de klant.
   4. Het vervoer vindt uitsluitend plaats op wegen die voor een dergelijk personenvervoer met de bus geschikt zijn. Als het bij de boeking opgegeven adres voor de gebruikte bus niet bereikbaar is, behoudt FlixBus zich het recht voor om een alternatieve vertreklocatie voor te stellen of te vertrekken vanaf de dichtstbijzijnde locatie die wel bereikbaar is. Eenzijdige richtingaanwijzingen van de klant zijn niet toegestaan en worden niet door de buschauffeur opgevolgd. Wanneer de chauffeur in bepaalde bijzondere gevallen toch de aanwijzingen van de klant opvolgt, behoudt FlixBus zich het recht voor om de hierdoor ontstane extra kosten aan de klant door te berekenen.
   5. Bij het tekenen van de overeenkomst dient de klant zijn mobiele telefoonnummer of een ander geschikt nummer aan FlixBus te geven om de noodzakelijke communicatie te kunnen waarborgen. De klant verplicht zich ertoe om rond de reistijden op dit nummer bereikbaar te zijn.
  2. Verplichtingen bij internationale reizen:
   1. In het geval van internationaal vervoer is de klant zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle paspoort-, visum-, deviezen-, douane- en gezondheidsvoorschriften etc. Nadelen die veroorzaakt worden door het niet naleven van deze voorschriften komen voor eigen rekening van de klant. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant om vóór aanvang van de reis te informeren welke regelgeving van toepassing is. Alinea 5.2 blijft onverlet.
   2. Bij grensoverschrijdend vervoer is de klant verplicht om alle voor het overschrijden van grens noodzakelijke documenten en identiteitsbewijzen bij zich te dragen en deze op verzoek aan de door FlixBus en diens partners ingezette chauffeurs en servicemedewerkers over te leggen.
   3. Wanneer de klant geen geldig reisdocument heeft, komt de vervoersplicht van FlixBus te vervallen.
   4. Om de douaneafhandeling te bespoedigen mag bagage niet afgesloten worden afgegeven.
   5. De klant mag alleen goederen meenemen waarover qua aard en hoeveelheid geen invoerrechten hoeven te worden betaald.
 7. Kinderen en minderjarigen

  Wij raden aan om kleine kinderen tot 3 jaar in een speciaal kinderstoeltje te vervoeren. Tijdens de rit moet dit kinderstoeltje met de in de bus aanwezige veiligheidsgordel worden vastgemaakt. Het kinderstoeltje moet met een tweepuntsgordel kunnen worden vastgemaakt en dient te worden meegebracht door de begeleider van het kind. De begeleider van het kind is hiervoor verantwoordelijk. De buschauffeur behoudt zich het recht voor om het vervoer te weigeren wanneer geen kinderstoeltje beschikbaar is.

 8. Vervoer van bagage en goederen

  1. Voor het in- en uitladen van de bagage is de klant zelf verantwoordelijk. Er is geen sprake van recht op bagagelading door de buschauffeur of overig buspersoneel.
  2. Bagage en bijzondere bagage
   1. Bij een reisgroep van minimaal 36 personen mag elke passagier naast handbagage een stuk bagage met een maximale omvang van 67 x 50 x 27 cm meenemen. Onder bagage worden koffers en tassen verstaan. Bij wijze van uitzondering worden ook backpacks als bagage beschouwd. De klant kan in beginsel geen aanspraak maken op vervoer van aanvullende bagage.
   2. Van de in alinea 8.2.1 vermelde beperking kan echter worden afgeweken na overleg met FlixBus en na aanmelding van de aanvullende bagage. Deze uitzondering kan enkel gemaakt geworden indien de bijzondere bagage vervoerd kan worden en de klant hiervan een schriftelijke bevestiging van FlixBus heeft ontvangen.
   3. In afwijking van alinea 8.2.1 kan het vervoer van zogenaamde bijzondere bagage (hieronder vallen bijvoorbeeld muziekinstrumenten, ski's e.d., kinderwagens en fietsen) worden toegestaan, mits deze bagage vooraf bij FlixBus is aangemeld. Deze uitzondering kan enkel gemaakt geworden indien de bijzondere bagage vervoerd kan worden en de klant hiervan een schriftelijke bevestiging van FlixBus heeft ontvangen. Het verdient over het algemeen aanbeveling muziekinstrumenten in harde koffers te vervoeren. Kinderwagens moeten ingeklapt kunnen worden. Indien extra opslagruimte nodig is (bijv. een aanhangwagen, skidragers), kan een toeslag in rekening worden gebracht.
   4. Kostbaarheden zoals contant geld, sieraden, edelmetalen, sleutels, brillen (zonnebrillen en/of leesbrillen), elektronische apparatuur (laptops, iPads, tablets, MP3-spelers, mobiele telefoons, camera’s), contactlenzen, protheses, medicijnen, belangrijke documenten (diploma’s, getuigschriften, certificaten, paspoorten, rijbewijzen, waardepapieren) etc. en breekbare voorwerpen moeten als handbagage worden vervoerd en niet in de bagageruimte. Elke passagier is verplicht hiermee voorzichtig om te gaan. Mocht de passagier er desalniettemin voor kiezen om kostbaarheden in zijn of haar ruimbagage te vervoeren, dan kan er geen aanspraak gemaakt worden op een schadevergoeding. Gevallen van opzet of grove nalatigheid zijn van het bovenstaande uitgesloten.
  3. Handbagage
   1. Handbagage wordt kosteloos vervoerd. Per passagier is één stuk handbagage toegestaan, met maximale afmetingen van 42 x 30 x 18 cm en een maximaal gewicht van 7 kg.
   2. De klant dient zelf op zijn/haar handbagage te letten en deze op een zodanige manier in de passagiersruimte op te bergen dat de veiligheid en het juiste gebruik van de bus niet in gevaar wordt gebracht en andere passagiers niet gehinderd worden. Handbagage moet in principe opgeborgen worden in de daarvoor bestemde bagagerekken of onder de zitplaats vóór de passagier worden geplaatst. De handbagage en de inhoud daarvan blijft gedurende de reis de verantwoordelijkheid van de passagier en dient goed in de gaten te worden gehouden. Passagiers dienen hun handbagage kort voor aankomst te controleren op volledigheid.
  4. Gevaarlijke stoffen en voorwerpen zijn uitgesloten van vervoer, met name: Daaronder worden bijv. wapens, munitie en vuurwerk begrepen.
   • explosieve, ontvlambare, radioactieve, sterk ruikende of bijtende stoffen;
   • onverpakte of onbeschermde voorwerpen die andere passagiers zouden kunnen verwonden.
 9. Vervoer van dieren

  1. Het vervoer van honden en andere dieren op reizen is in principe uitgesloten.
  2. Gehandicapten- en blindengeleidehonden waarop mensen met een handicap zijn aangewezen, worden kosteloos vervoerd, mits een geldige invaliditeitskaart of soortgelijk certificaat kan worden overgelegd (in Duitsland een invaliditeitskaart of een verklaring van een specialist). Deze dieren zijn vrijgesteld van de muilkorfplicht.
  3. Om de haalbaarheid van het vervoer van een gehandicapten- of geleidehond te garanderen, moet de passagier FlixBus bij de reservering/boeking schriftelijk op de hoogte brengen van zijn of haar behoeften.
 10. Aansprakelijkheid

  1. FlixBus is niet aansprakelijk voor verstoringen van de dienst veroorzaakt door overmacht of door hinder, gevaar of beperking van wezenlijke aard als gevolg van onvoorziene omstandigheden, zoals natuurrampen, oorlog of op oorlog lijkende gebeurtenissen, vijandelijkheden, opstand of burgeroorlog, arrestatie, inbeslagneming of belemmering door staatsorganen of andere personen, wegversperringen, quarantainemaatregelen en stakingen, uitsluitingen of werkonderbrekingen waarvoor hij niet verantwoordelijk is.
  2. Contractuele rechten verjaren een jaar na het contractueel overeengekomen einde van het vervoer. Aansprakelijkheid voor opzettelijk handelen is hiervan uitgesloten. De verjaring wordt zolang geschorst als tussen FlixBus en de klant onderhandelingen worden gevoerd over de vordering of de omstandigheden waarop de vordering is gebaseerd. De schorsing eindigt wanneer een partij de voortzetting van de onderhandelingen weigert. Voor vorderingen uit onrechtmatige daad gelden de wettelijke verjaringstermijnen.
  3. Aansprakelijkheid bij vertraging
   1. FlixBus is niet aansprakelijk voor minieme vertragingen met betrekking tot de vertrektijd. Dit geldt niet indien de vertraging te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van FlixBus.
   2. FlixBus is niet aansprakelijk voor vertragingen met betrekking tot de aankomsttijd. Bij de tijdsaanduidingen op het moment van boeken met betrekking tot de aankomsttijd gaat het uitsluitend om tijdsschattingen op basis van ervaring, met inachtneming van de wettelijke rij- en rusttijden. Deze tijdsschattingen dienen uitsluitend voor de grove tijdsplanning en inschatting van de reistijd. Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat FlixBus geen invloed heeft op de verkeerssituatie en vertragingen veroorzaakt door weersomstandigheden of de klant.
   3. Er kan niet worden geëist dat het geplande reisschema wordt nageleefd. Dit geldt niet indien de vertraging aan opzet of grove nalatigheid van FlixBus te wijten is.
  4. De contractuele aansprakelijkheid van FlixBus voor schade die niet door een ongeval veroorzaakt is, anders dan lichamelijk letsel, is beperkt tot de schadesom van € 1000 per schadegeval, voor zover deze schade noch met opzet noch door grove nalatigheid is ontstaan.
  5. Voor verlies van bagage, dat niet in verband staat met een uit het gebruik van de touringcar resulterend ongeluk, en voor omwisseling of diefstal van de bagagestukken wordt onze aansprakelijkheid, behalve bij opzet en grove nalatigheid, uitgesloten.
  6. Voor schade of schadeverhogingen die door aan de passagier toe te schrijven onjuiste verpakking van de bagagestukken ontstaan, wordt onze aansprakelijkheid, behalve bij opzet en grove nalatigheid, uitgesloten.
  7. De hoogte van de schadevergoeding bij overlijden of lichamelijk letsel is per passagier beperkt tot € 220.000, waarbij de hoogte van de schadevergoeding in het toepassingsgebied van de StVG (Straßenverkehrsgesetz [Duitse wegenverkeerswet]) uitdrukkelijk onverlet blijft.
  8. De schadevergoeding in geval van beschadiging van een rolstoel of andere mobiliteitshulpmiddelen of medische apparaten komt minimaal overeen met de vervangingswaarde of de reparatiekosten van de verloren gegane of beschadigde uitrusting. Hierbij wordt alles in het werk gesteld om snel in ieder geval tijdelijke vervanging te regelen die overeenkomt met de technische en functionele kenmerken van de verloren gegane of beschadigde rolstoel of andere mobiliteitshulpmiddelen.
  9. De genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen en aansprakelijkheidsuitsluitingen gelden niet bij een wettelijk dwingend voorgeschreven schuldonafhankelijke aansprakelijkheid of indien een schuldonafhankelijke garantie in een afzonderlijk geval is verleend.
  10. De in 10.2 genoemde verwezenlijkingen gelden ook voor aanspraken op basis van de wetgeving inzake aansprakelijkheid.
  11. Aansprakelijkheid van de buschauffeur, of overige busmedewerkers, in het kader van het laden van de bagage, is uitgesloten. Uitgesloten zijn daarbij gevallen, waarbij de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid. Alinea 10.3 is overeenkomstig van toepassing.
 11. Rechten van de klant en terugbetalingen

  1. De bevoegde rechtbank voor geregistreerde handelaren, rechtspersonen en natuurlijke personen die geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland hebben, evenals voor natuurlijke personen die zijn verhuisd of naar het buitenland zijn geëmigreerd na het sluiten van een vervoersovereenkomst, wier woonplaats of gewone verblijfplaats ten tijde dat de rechtsvordering wordt ingesteld niet bekend is, is de rechtbank van Berlijn. De uitvoering van de contractuele overeenkomst valt onder het Duitse recht. Deze rechtskeuzebepaling laat de bescherming onverlet, die de consument geniet op grond van de dwingende bepalingen van het recht van de staat waar hij/zij woonachtig is.
  2. Schadeclaims en terugbetalingsverzoeken moeten schriftelijk worden ingediend.
  3. Indien de vertrektijd moet worden uitgesteld door omstandigheden die niet door de klant zijn veroorzaakt, komt de klant in aanmerking voor de onderstaande vergoedingen. De hoogte van de vergoeding wordt berekend op basis van het deel van de reis waarbij vertraging is opgelopen. De vergoeding kan de oorspronkelijk betaalde reissom niet overschrijden.
   1. Vanaf 30 minuten: 10% (max. € 150)
   2. Vanaf 1 uur: 15% (max. € 250)
   3. Vanaf 2 uur: 20% (max. € 500)
   4. Vanaf 4 uur: 40% (max. € 500)
 12. Bevoegde rechtbank

  De bevoegde rechtbank voor geregistreerde handelaren, rechtspersonen en natuurlijke personen die geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland hebben, evenals voor natuurlijke personen die zijn verhuisd of naar het buitenland zijn geëmigreerd na het sluiten van een vervoersovereenkomst, wier woonplaats of gewone verblijfplaats ten tijde dat de rechtsvordering wordt ingesteld niet bekend is, is de rechtbank van München. De uitvoering van de contractuele overeenkomst valt onder het Duitse recht. Deze rechtskeuzebepaling laat de bescherming onverlet, die de consument geniet op grond van de dwingende bepalingen van het recht van de staat waar hij/zij woonachtig is.

 13. Privacyverklaring

  Bij reservering en bij het gebruik van de website worden uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Meer informatie over de gegevensbeschermingsbeginselen is te vinden via huren.flixbus.nl/privacyverklaring.

 14. Slotbepalingen

  Mochten afzonderlijke bepalingen van deze Algemene voorwaarden en Bijzondere voorwaarden personenvervoer geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig zijn, dan heeft zulks geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de vervoersovereenkomst.