Algemene Voorwaarden en Vervoersvoorwaarden voor FlixBus Huren

 1. Sluiting van overeenkomst

  1. De reservering door de boeker (hierna: klant) vindt plaats voor de klant zelf en alle in de boeking inbegrepen reisdeelnemers. De klant staat in voor zowel zijn eigen verplichtingen als die van de overige reisdeelnemers. Overeenkomstpartner is FlixBus DACH GmbH (hierna: FlixBus). Een overeenkomst kan uitsluitend worden gesloten door meerderjarige personen.
  2. De prijsweergave is een vrijblijvend verzoek tot afgifte van een offerte aan de klant. Door op de knop Bevestiging te drukken vindt een juridisch bindend aanbod van de klant ten opzichte van FlixBus plaats, om voor de aangegeven totaalprijs vervoerd te willen worden. Door de acceptatiebevestiging van FlixBus, die 14 dagen voor de geplande vertrekdatum plaatsvindt, komt de vervoersovereenkomst tot stand. De prijsweergave kan ook binnen een weergegeven prijskader plaatsvinden. De prijsbepaling binnen het prijskader kan bijgevolg door FlixBus eenzijdig, zoals bedoeld in § 315 alinea 1 BGB, onder beïnvloeding van prijsrelevante factoren (vertrektijd, beschikbaarheid, etc.) worden bepaald. Daarbij kan de overeenkomst uitsluitend voor de aangegeven maximale prijs tot stand komen. De individuele prijsweergave wordt binnen een bepaalde termijn schriftelijk meegedeeld aan de passagier. Deze mededeling vormt een bindende offerte van FlixBus. Binnen de in de offerte vastgelegde termijn heeft de passagier de mogelijkheid om deze bindende prijsopgave te accepteren (§ 148 BGB). Het akkoord tegenover FlixBus vindt plaats door middel van een schriftelijke akkoordverklaring. Na het verstrijken van de termijn is een akkoord op basis van de voorgestelde voorwaarden niet meer mogelijk. Het is ook mogelijk dat de prijsweergave plaatsvindt aan de hand van een niet-bindende prijsaanvraag door de passagier, na invoer van de gewenste reisgegevens. De individuele prijsweergave wordt binnen een bepaalde termijn schriftelijk meegedeeld aan de passagier. Deze mededeling vormt een bindende offerte van FlixBus. Binnen de in de offerte vastgelegde termijn heeft de passagier de mogelijkheid om deze bindende prijsopgave te accepteren (§ 148 BGB). Het akkoord met FlixBus vindt plaats door middel van een schriftelijke akkoordverklaring. Na het verstrijken van de termijn is een akkoord op basis van de voorgestelde voorwaarden niet meer mogelijk.
  3. De inhoud van de overeenkomst is de succesvolle vervoersdienst zoals die door de klant is vastgelegd. Daarbij bestaat er geen recht op dat het vervoer van het genoemde aantal personen gezamenlijk in één bus plaatsvindt. Een opsplitsing, bijvoorbeeld met een verdeling van de groep over twee bussen, heeft geen negatieve invloed op de uitvoering van de overeenkomst.
  4. Tevens behoudt FlixBus zich het recht voor om dergelijke opsplitsingen van groepen met andere (niet tot de groep behorende) personen te combineren. In uitzonderlijke gevallen kan ook van andere vervoersmiddelen (bijvoorbeeld taxi's) gebruik worden gemaakt.
 2. Betaling van de reissom; samenstelling van de prijs

  1. De vervaldatum van de reissom staat aangegeven in de offerte. De passagier ontvangt drie dagen voor de betreffende vervaldatum bericht over de geplande afschrijving van de reissom.
  2. Indien de passagier de reissom niet op tijd betaalt, behoudt FlixBus zich het recht voor om eventuele aanmaningskosten in rekening te brengen. Verder behoudt FlixBus zich het recht voor om de vervoersovereenkomst op te zeggen of te annuleren.
  3. De betalingsdienstaanbieder is PayMill GmbH, St.-Cajetan Straße 43, 81669 München.
  4. De reservering van de reis kan via de volgende betalingsmiddelen plaatsvinden:
   • Creditcardbetaling
   • Automatische incasso
   • Opgave van het factuuradres
   Indien de betaling van het totaalbedrag door de klant 21 dagen voor de vervaldatum al op onze rekening is overgeschreven, vindt er geen afschrijving via het betreffende betalingsmiddel plaats.
  5. Speciale voorwaarden bij betaling met automatische incasso en creditcard.
   1. Aankoop per automatische afschrijving; incassomachtiging; verwerkingskosten bij terugboekingen
    1. Voor de betaling via automatische afschrijving is voor een eenduidige koppeling een bankrekeningnummer (IBAN en BIC) plus de vermelding van voor- en achternaam van de klant nodig. Bij aankoop via automatische afschrijving dient het te betalen bedrag op de aangegeven datum door onze externe partner PayMill GmbH geïncasseerd te kunnen worden van het tijdens het bestelproces vermelde rekeningnummer bij de respectieve kredietinstelling (de betaalrekening). Hiermee verleent u PayMill GmbH een machtiging tot automatische afschrijving van uitstaande betalingen en draagt u uw financiële instelling meteen op om de automatische incasso uit te voeren. Let op: Binnen acht weken na de afschrijvingsdatum kunt u de terugbetaling van het afgeschreven bedrag verlangen. Daarbij gelden de met uw financiële instelling overeengekomen voorwaarden. Houd er rekening mee dat de uitstaande vordering ook bij een terugboeking nog blijft bestaan. Ga voor meer informatie naar www.paymill.com/de/sepa. De aankondiging vooraf van de automatische incasso krijgt u minimaal één dag voor de vervaldatum per e-mail toegezonden op het tijdens de boeking aangegeven e-mailadres. Als het saldo op de betaalrekening ontoereikend is, is de kredietinstelling die de rekening beheert niet verplicht de incasso uit te voeren. Gedeeltelijke betalingen vinden bij de incassoprocedure niet plaats.
    2. Met het opgeven van uw betaalrekeningnummer bevestigt u dat u recht heeft op machtiging via de betreffende betaalrekening en dat u ervoor zult zorgen dat het vereiste saldo beschikbaar is. Terugboekingen brengen voor ons en voor PayMill GmbH veel werk en hoge kosten met zich mee. In het geval van een terugboeking (indien er niet voldoende saldo op de betaalrekening staat, indien de rekening is opgeheven of vanwege onrechtmatig verzet van de rekeninghouder) machtigt u PayMill om de automatische incasso voor de uitstaande betalingsverplichting nogmaals in te dienen. In dat geval bent u verplicht om de door de terugboeking daadwerkelijk ontstane kosten bij de bank te betalen. De klant krijgt de mogelijkheid om te bewijzen dat door de terugboeking lagere of helemaal geen kosten zijn ontstaan. Met het oog op de inspanning en kosten voor automatische terugboekingen en ter vermijding van verwerkingskosten raden we u in het geval van een herroeping of een ontbinding van de koopovereenkomst, een retour of een klacht, aan om geen bezwaar te maken tegen de automatische incasso. In dergelijke gevallen vindt na afstemming met ons de terugbetaling plaats door een overboeking van het overeenkomstige bedrag of door middel van een tegoed. De vordering tot vergoeding van voortgaande schade wegens te late betaling blijft voorbehouden.
   2. Aankoop via creditcard
    1. Bij een creditcardbetaling wordt de rekening van de klant bij de afronding van de boeking op de aangegeven vervaldatum gedebiteerd. Door betaling per creditcard draagt de klant al bij de boeking de door hem gebruikte kredietinstelling op om op verzoek de klantnaam en het volledige adres aan FlixBus of een van zijn partners mee te delen, zodat FlixBus zijn vorderingen ten opzichte van de klant kan innen.
    2. De in het geval van een terugboeking bij creditcardbetaling daadwerkelijk ontstane bankkosten zijn voor rekening van de klant. Daarnaast komen er eventueel nog annuleringskosten of omboekingskosten bij. De klant krijgt de mogelijkheid om te bewijzen dat door de terugboeking lagere of helemaal geen kosten zijn ontstaan. De klant kan bij terugboekingen van de betaling met creditcard tijdelijk of blijvend geblokkeerd worden.
    3. Na een vruchteloze maning door FlixBus kunnen de vorderingen voor verdere verwerking aan een externe dienstverlener worden overhandigd. FlixBus kan hiervoor alle noodzakelijke persoonsgegevens van de schuldenaar aan deze externe dienstverlener overhandigen.
   3. Compensatie; retentierecht
    1. De klant heeft alleen recht op compensatie wanneer zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn of door ons onbetwist of erkend zijn. Bovendien heeft de klant uitsluitend een retentierecht, indien en voor zover zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust.
    2. Indien de klant nog enige achterstallige betalingsverplichtingen ten opzichte van ons heeft, dan dienen alle bestaande vorderingen van dezelfde contractuele relatie onmiddellijk te worden betaald.
  6. Alle offertes en de in de offertes vermelde prijzen zijn bedoeld zoals in de offerte aangegeven. Overige kosten, die niet in de prijs inbegrepen zijn, worden uitdrukkelijk vermeld in de offerte.
 3. Reisafzeggingen, prijswijzigingen

  1. Wordt de reis na het sluiten van de overeenkomst door overmacht aanzienlijk bemoeilijkt, in gevaar gebracht of belemmerd, dan kunnen zowel de klant als wij de overeenkomst beëindigen. De juridische gevolgen vloeien voort uit de wet. Indien er sprake is van al gepresteerde diensten dient, met het oog op de afwikkeling, met name naar de contractuele vorderingen van §§ 346 ff. BGB, of naar de wettelijke vorderingen van §§ 812 ff. BGB te worden verwezen.
  2. Wij hebben het recht om de overeengekomen inhoud van de vervoersovereenkomst uitsluitend vanwege juridisch toegestane redenen te wijzigen. Wijzigingen of afwijkingen van afzonderlijke reisdiensten van de overeengekomen inhoud van de vervoersovereenkomst, die na het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk zijn en die niet door ons worden bewerkstelligd, zijn alleen toelaatbaar, zolang deze wijzigingen en afwijkingen niet aanmerkelijk zijn en geen inbreuk maken op de algemene aard van de geboekte reis.
  3. Indien voor dezelfde route en hetzelfde reisdoel twee of meer afzonderlijke reserveringen zijn gedaan (in plaats van een complete reservering), behoudt FlixBus zich het recht voor om deze afzonderlijke reserveringen samen te voegen tot één reservering. Dit kan bijvoorbeeld als doel hebben om niet gebruikte zitplaatsen of te lange routes vanwege ongunstige busafmetingen te vermijden. Daardoor kan in het kader van de tariefstructuur op de website de prijs van de reis hoger uitvallen.
  4. Wij zijn verplicht de klant onmiddellijk na kennisneming op de hoogte te stellen van een toelaatbare reisafzegging of een aanzienlijke verandering van een belangrijke vervoersdienst.
  5. Na het sluiten van de vervoersovereenkomst zijn prijswijzigingen mogelijk in het geval van een verhoging van de vervoerskosten of de heffingen voor bepaalde diensten, zoals haven- of vluchtkosten, voor zover de verhoging van de vervoerskosten of heffingen voor bepaalde diensten per persoon of zitplaats invloed heeft op de vervoersprijs, indien tussen de ontvangst van de bevestiging / factuur en de overeengekomen aanvang van de reis meer dan vier maanden liggen. Indien dat het geval is, wordt de klant daarvan onmiddellijk, maar uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de reis op de hoogte gesteld. Prijsverhogingen daarna zijn niet toegestaan. Bij een prijsverhoging van meer dan 5% van de reisprijs of bij een aanzienlijke wijziging van een belangrijke vervoersdienst kan de klant zich terugtrekken uit de overeenkomst. De klant is verplicht om zich onmiddellijk na ontvangst van de wijzigingsmededeling op deze rechten te beroepen. Wij raden aan hiervoor de schriftelijke vorm te gebruiken.
  6. In geval van een uitzonderlijk sterke vervuiling van de bus door de klant of door de klant meegebrachte passagiers, behoudt FlixBus zich het recht voor om eventuele kosten/schade aan de klant in rekening te brengen. Datzelfde geldt voor schade aan de bus zelf (interieur en buitenkant). Hierbij is de klant verplicht om te bewijzen dat de schade niet op die wijze of voor een dergelijk bedrag is ontstaan.
  7. In geval van een niet-geringe vertraging door de klant en in geval van tijdens de reis geuite extra wensen, die tot extra kosten (bijvoorbeeld parkeerkosten, extra kilometers) leiden, behoudt FlixBus zich het recht voor de daardoor ontstane kosten aan de klant in rekening te brengen.
  8. Omboekingen en wijzigingen van de reis zijn, behoudens het ontstaan van hogere kosten en met inachtneming van de wettelijk voorgeschreven rijtijden van de chauffeur, mogelijk.
 4. Terugtreding, omboeking en annulering

  1. U kunt op elk moment voor het begin van de reis van de reis afzien. Het terugtreden dient zo mogelijk schriftelijk te geschieden, op basis van bewijsgronden.
  2. Na boeking kan een wijziging van de boeking (omboeking) plaatsvinden. Belangrijke omboekingen, die gepaard gaan met een duidelijk reistijdverschil, en wijzigingen van de reisroute, kunnen met hogere kosten gepaard gaan, die door de vervoerder zelf worden vastgelegd. Over eventuele kostenstijgingen wordt de passagier door FlixBus op passende wijze tijdig geïnformeerd.
  3. Annuleringen langer dan 14 dagen voor de geplande vertrekdatum worden kostenvrij afgehandeld. In het geval van annulering op een tijdstip tussen 7 tot 14 dagen voor de geplande vertrekdatum, verlangen wij een schadevergoeding ter hoogte van 75% van de overeengekomen totaalprijs van de reis, in geval van annulering 7 dagen of minder voor de geplande vertrekdatum, verlangen wij een schadevergoeding ter hoogte van 90% van de overeengekomen totaalprijs. Het staat u vrij te bewijzen dat er helemaal geen of minder schade is ontstaan.
  4. FlixBus behoudt zich verder het recht voor een reis te annuleren indien de klant al bij een eerdere boeking negatief is opgevallen en er schadevergoedingsclaims tegen hem bestaan.
 5. Aansprakelijkheid

  1. De contractuele aansprakelijkheid richt zich naar de wettelijke bepalingen. Er wordt in het bijzonder verwezen naar de bepalingen van §§ 280 en volgende van het BGB.
  2. FlixBus is niet aansprakelijk voor dienstverstoringen door overmacht of een bemoeilijking, bedreiging of belemmering van aanzienlijke aard door niet voorzienbare omstandigheden, zoals oorlog of aanverwante gebeurtenissen, vijandigheden, opstanden, burgeroorlogen, aanhoudingen, inbeslagneming of belemmering door staatsorganen of andere personen, wegblokkades, quarantainemaatregelen en niet aan FlixBus toe te schrijven stakingen of lock-outs.
   1. FlixBus is niet aansprakelijk voor vertragingen bij de vertrektijd, voor zover deze onbeduidend zijn. Dit geldt niet indien de vertraging te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van FlixBus.
   2. FlixBus is niet aansprakelijk voor vertragingen met betrekking tot de aankomsttijd. Bij de tijdsaanduidingen op het moment van boeken met betrekking tot de vertrek- of aankomsttijd gaat het bijgevolg uitsluitend om tijdsschattingen op basis van ervaring. Deze tijdsschattingen dienen uitsluitend voor de grove tijdsplanning en inschatting van de reistijd. Er geldt geen recht op naleving van de tijd. Dit geldt niet indien de vertraging aan opzet of grove nalatigheid van FlixBus te wijten is.
  3. De contractuele aansprakelijkheid van ons voor schade, anders dan lichamelijk letsel, is beperkt tot de schadesom van € 1000, zodra een schade noch met opzet noch door grove nalatigheid is ontstaan of alleen gebaseerd is op het feit dat voor de ontstane schade uitsluitend een door ons ingeschakelde dienstverlener verantwoordelijk is. Aansprakelijkheidsbeperkende of uitsluitende wettelijke bepalingen die op internationale verdragen berusten en waarop een door ons ingeschakelde dienstverlener zich kan beroepen, gelden ook ten gunste van ons.
  4. Voor verlies van bagage, dat niet in verband staat met een uit het gebruik van de touringcar resulterend ongeluk, en voor omwisseling of diefstal van de bagagestukken wordt onze aansprakelijkheid, behalve bij opzet en grove nalatigheid, uitgesloten.
  5. Voor schade of schadeverhogingen die door aan de passagier toe te schrijven onjuiste verpakking van de bagagestukken ontstaan, wordt onze aansprakelijkheid, behalve bij opzet en grove nalatigheid, uitgesloten.
  6. De hoogte van de schadevergoeding bij overlijden of lichamelijk letsel is per passagier beperkt tot EUR 220.000, waarbij de hoogte van de schadevergoeding in het toepassingsgebied van het StVG uitdrukkelijk onverlet blijft.
  7. De schadevergoeding in geval van beschadiging van een rolstoel of andere mobiliteitshulpmiddelen of medische apparaten komt minimaal overeen met de vervangingswaarde of de reparatiekosten van de verloren gegane of beschadigde uitrusting. Hierbij wordt alles in het werk gesteld om snel in ieder geval tijdelijke vervanging te regelen die overeenkomt met de technische en functionele kenmerken van de verloren gegane of beschadigde rolstoel of een ander mobiliteitshulpmiddel.
  8. De genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen en aansprakelijkheidsuitsluitingen gelden niet bij een wettelijk dwingend voorgeschreven schuldonafhankelijke aansprakelijkheid of indien een schuldonafhankelijke garantie in een afzonderlijk geval is verleend.
  9. De in artikel 5.2 genoemde verwezenlijkingen gelden ook voor aanspraken op basis van de wetgeving inzake aansprakelijkheid.
  10. Aansprakelijkheid van de buschauffeur, of overige busmedewerkers, in het kader van het laden van de bagage, is uitgesloten. Uitgesloten zijn daarbij gevallen, waarbij de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid. Alinea 6.5 is overeenkomstig van toepassing.
  11. Alle schadevergoedingsclaims, die noch onder alinea 5.4 noch onder 5.7 vallen, zijn per boeking beperkt tot de betaalde prijs van de reis.
   1. Mededelingsplicht bij risicoreizen, contractverplichtingen en aanwijzingen.

     1. De klant is verplicht om FlixBus al voor de reis (uiterlijk 14 dagen ervoor) over zogenoemde "risicoreizen" te informeren. Risicoreizen zijn met name reizen, die binnen de te rijden route een veiligheidsrisico met zich meebrengen, bijvoorbeeld: een reis naar een voetbalderby of demonstraties, waarbij ook op politiebescherming gerekend kan worden.
     2. In het geval van een dergelijke risicoreis is FlixBus verplicht om de geboekte reis ten opzichte van de klant te annuleren of zich uit de overeenkomst terug te trekken. Voor zover de terugtreding/annulering door FlixBus dient te worden uitgevoerd, wordt de klant daar binnen 14 dagen van op de hoogte gesteld. Het stilzwijgen van FlixBus, bij gelijktijdig verstrijken van de termijn, is daarom als niet-claimen van het terugtredings- en annuleringsrecht te beschouwen.
     3. Mocht het bestaan van een risicoreis niet of niet binnen de onder 6.1.1 genoemde termijn door de klant meegedeeld zijn, dan behoudt FlixBus zich het recht voor om de reis ook op het moment van de geplande aanvang van de reis of tijdens de reis af te breken. Schadevergoedingsclaims ten gevolge van een dergelijke verbreking, kunnen door de klant niet tegen FlixBus worden gevorderd. Dit geldt niet indien FlixBus opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. FlixBus behoudt zich hierbij het recht voor claims in te dienen – ongeacht de juridische aard – tegen de klant.
    1. Het vervoer vindt uitsluitend plaats op wegen die voor een dergelijk personenvervoer met de bus geschikt zijn. Als hiermee tijdens de boeking geen rekening wordt gehouden, kan een behoorlijk transport niet gegarandeerd worden. Afwijkende ritaanwijzingen door de passagiers, die tegen het oordeel van de buschauffeur plaatshebben, zijn niet toegestaan en gebeuren uitsluitend op verantwoordelijkheid van de passagiers. Aansprakelijkheid van de kant van de vervoerder is hiermee uitgesloten. De vervoerder behoudt zich het recht voor om eventuele schadevergoedingsclaims ten opzichte van de klant in te dienen.
    2. Indien de reis niet volgens de overeenkomst heeft plaatsgevonden, heeft de klant alleen dan de wettelijke rechten van de consument op hulp, verlaging van de reisprijs, opzegging van de overeenkomst en schadevergoeding, indien de klant niet door schuld heeft nagelaten een optredend gebrek tijdens de reis aan ons te melden.
    3. De klant kan in geval van een gebrek uitsluitend zelf de situatie verhelpen of bij een belangrijk gebrek de reis annuleren, indien hij ons een billijke termijn heeft gegeven voor verhelping van het probleem. Deze termijn is niet noodzakelijk indien verhelping van het probleem onmogelijk is, door ons wordt geweigerd of niet in een billijk tijdsbestek kan worden uitgevoerd.
    4. Contractuele rechten verjaren een jaar na het contractueel overeengekomen einde van de reis, maar niet indien een gebrek aan de touroperator is meegedeeld of indien sprake is van opzet. De verjaring wordt zolang geschorst als tussen ons en de klant onderhandelingen worden gevoerd over de vordering of de omstandigheden waarop de vordering is gebaseerd. De schorsing eindigt wanneer een partij de voortzetting van de onderhandelingen weigert. Voor vorderingen uit onrechtmatige daad gelden de wettelijke verjaringstermijnen.
    5. Voor het in- en uitladen van de bagage is de klant, of passagier, zelf verantwoordelijk. Er is geen sprake van recht op bagagelading door de buschauffeur of overig buspersoneel. In het geval dat de buschauffeur of een andere busmedewerker onverwacht hulp verleent, gaat dat puur om een vriendelijke daad. Dit heeft als gevolg dat aansprakelijkheid van tevoren is uitgesloten. Uitgezonderd zijn daarbij gevallen die aansprakelijkheid door opzet en grove nalatigheid betreffen.
    6. Houdt u zich aan de bovengrens van één stuk ruimbagage en één stuk handbagage per persoon. Extra bagage dient u voor aanvang van de reis bij ons aan te geven.
    7. Bij het tekenen van de overeenkomst dient de klant zijn mobiele telefoonnummer of een ander geschikt nummer aan FlixBus te geven om de noodzakelijke communicatie te kunnen waarborgen. De klant verplicht zich ertoe om rond de reistijden op dit nummer bereikbaar te zijn.
    8. In het geval van een risicoreis of een bovengemiddelde waarschijnlijkheid van vervuiling of beschadiging van de bus (bijvoorbeeld bij partyreizen), behoudt FlixBus zich de mogelijkheid voor om een borgsom te blokkeren op de creditcard. Indien er geen creditcardinformatie beschikbaar is, dient de klant die op verzoek op te geven. Er geldt een borgsom van 500 euro per ingezette bus.
   2. Bevoegde rechtbank

    De rechtbank van de stad München geldt als bevoegde rechtbank. De uitvoering van de contractuele overeenkomst valt onder het Duitse recht.

   3. Privacyverklaring

    Deze website maakt gebruik van “Inspectlet", een webanalysedienst van de aanbieder Inspectlet. Inspectlet gebruik zogenaamde “cookies” die op een computer opgeslagen worden en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken (bijv. welke content op de website werd aangeklikt). Inspectlet maakt het mogelijk te analyseren op welke manier u de website gebruikt. Bij gebruik van de analysedienst worden geen persoonlijke gegevens over u verzameld, verwerkt of gebruikt. Er worden slechts gebruiksprofielen opgesteld onder pseudoniemen. U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de verzameling, verwerking en registratie van de door de analysedienst Inspectlet gegenereerde data door de instructies op www.inspectlet.com/optout te volgen. Door middel van zijn handtekening onder deze overeenkomst - en de uitdrukkelijke verwijzing naar de afzonderlijke privacyvoorschriften - verklaart de passagier zich akkoord met de hier gegeven privacyverklaring. Met betrekking tot de inhoud en de individuele bepalingen wordt naar de aparte rubriek “Privacyverklaring” verwezen.

   4. Slotbepalingen

    De ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van individuele bepalingen van deze overeenkomst laat de geldigheid van de overeenkomst als geheel onverlet.